Arbeidsuke? Pass på dette!

Veldig mange ungdomsskoler gjennomfører arbeidsuke for sine elever. Dette skal blant annet gi dem innsyn i arbeidslivet og hjelpe dem i valget av videre utdannelse.

Elevens arbeidsoppgaver

Det beste er om elven får teste ute enkle og ulike arbeidsoppgaver. De skal ikke gjøre arbeid som er farlig. I tillegg bør de få et innblikk i hva bedrifter jobber med, og hvilke holdninger som er generelt er viktige når man har en jobb.

Eleven skal ikke ha lønn for denne uken, da arbeidsuken er en del av skolens undervisning. Det er også viktig at det velges arbeidsplass ut fra interesser og ikke fordi arbeidsplassen er kjent for å gi elevene en økonomisk påskjønnelse. Arbeidstiden skal være den som følges av de andre der eleven er utplassert. De skal få et innblikk i virkeligheten og skal således ikke særbehandles på noen måte. Elevene bør ha med seg egen mat, om det ikke avtales noe annet med utplasseringsbedriften.

Hva bedriften bør sørge for

Bedriften bør ha en egen kontaktperson som tar hånd om eleven, og gir nødvendig opplæring. Det er greit og trygt for eleven å ha en person man kan spørre dersom det er noe man lurer på. Skulle det oppstå problemer under arbeidsuken, må skolen kontaktes umiddelbart. Skulle det skje et uhell, noe som er svært sjeldent, er eleven dekken gjennom en kommunal forsikring som gjelder alle elever i grunnskolen. Denne dekker skader som oppstår i ordinær arbeidstid eller til eller fra hjem og arbeidssted.

Dine fordeler som arbeidsgiver

Det medfører selvsagt noe ekstraarbeid å ta imot en elev på arbeidsuke, men det er også veldig givende. Du får formidlet kunnskap om din bedrift spesielt og om arbeidslivet generelt. Det vil si at du har en strålende mulighet til å overføre dine kunnskaper til en som selv snart skal ut i arbeidslivet. I tillegg får du og bedriften din kontakt med lokale ungdommer, noe som kan bidra til at bedriften får et godt omdømme, og kanskje det også gjør fremtidig rekruttering lettere. Du forplikter deg ikke til å gi økonomisk godtgjørelse, så det eneste som kreves er litt tilrettelegging og litt bruk av din tid. Som bedrift vil du bli kontakten av skolen, som gjerne har en form for oppfølging av eleven og hvordan arbeidsuken går. Du vil også få informasjon om hvilken lærer som er din kontaktperson, i tilfelle du har behov for å snakke med skolen i løpet av uken.

Veldig mange arbeidsgivere bruker elever som er på arbeidsuke til å få unnagjort forefallende arbeid og andre kjedelige gjøremål, og selv om arbeidslivet også inneholder slike mindre attraktive oppgaver, er det også viktig å ta seg tid til å gi eleven en innføring i arbeidslivet generelt. For mange elever er dette første møte med arbeidslivet, og da er det viktig å gi dem et godt og realistisk bilde av hva de kan forvente seg. For noen elever er dette uka som gir dem innsyn og erfaring, slik at de lettere kan velge videregående utdannelse. Kanskje de finner ut at dette var drømmeyrket eller de finner ut at denne veien ikke var for dem. Uansett så er det en uke full av viktig og nødvendig livskunnskap.