Rettighetene til arbeidstakere under 18 år

Unge under 18 år har også rettigheter i arbeidslivet og her kommer vi innpå de viktigste av disse. Den første handler om arbeidstid, og standarden her er 40 arbeidstimer i uken, noe som gir ni timer per dag utenom spisepausen. Jobbes det mer enn dette har også den unge arbeidstakeren krav på overtidsbetaling.

Arbeidstiden skal for øvrig legges slik at den ikke er til hinder for skolegang eller hindrer den unge arbeidstakeren i å ha nytte av undervisningen. Det vil si at det skal være tid til lekser og søvn ved siden av jobb. Det er også slik at alle arbeidstakere under 18 år skal ha en arbeidsfri periode på minimum 48 timer i løpet av en 7-dagers periode. Dette skal aller helst legges til en søndag eller helligdag. Arbeidsmiljøloven setter derfor ikke noen klare nedre eller øvre grenser for hvor mye en person under 18 år kan jobbe.

Arbeidskontrakt

Alle arbeidstakere skal ha skriftlig arbeidskontrakt uansett alder. Den beskytter både deg som arbeidsgiver og arbeidstakeren mot misforståelser rundt sistnevntes plikter og rettigheter. Dersom du ønsker kan du bruke kontrakten som Los sommerpatrulje har laget. I kontrakten skal arbeidstiden oppgis samt hvilke arbeidsoppgaver som inngår i jobben. Det skal også klart og tydelig fremkomme at du er arbeidsgiver. Her er en oversikt over hvilke punkter Arbeidsmiljøloven sier skal være med i en kontrakt:

  • Partenes identitet og arbeidsplassen
  • Beskrivelse av arbeid, eventuelt tittel, stilling eller arbeidskategori.
  • Tidspunkt for når arbeidsoppholdet startet.
  • Ved midlertidig jobb – forventet varighet.
  • Arbeidstakers rettigheter når det kommer til ferie og feriepenger
  • Oppsigelsesfrister for begge parter.
  • Avtalt lønn samt tillegg som ikke inngår.
  • Hvor lange pausene skal være.
  • Eventuell bestemmelse om prøvetid.

Opplæring, lønn og slikt

Som arbeidsgiver er du pliktig i å gi arbeidstakeren nødvendig opplæring, slik at denne kan utføre arbeidsoppgavene sine. Opplæringstid er også arbeidstid og skal dermed lønnes. I opplæringen skal det inngå hvordan jobben skal utføres og det skal gis innføring i regler for sikkerhet og helse samt i lover og regler som gjelder på arbeidsplassen. Dersom verneutstyr er nødvendig er det du som arbeidsgiver som skal skaffe det nødvendige utstyret til veie samt betale for det.

Dersom arbeidstiden er lengre enn fem og en halv time har den ansatte krav på pauser og er det vanlig åtte timers arbeidsdag, så skal man ha en pause på en halv time i løpet av arbeidsdagen. Kan ikke arbeidsplassen forlates i spisepausen, skal denne regnes som en del av arbeidstiden.

Uansett hvor kort tid en person har jobbet har han eller hun krav på feriepenger, minimum 10,2 % av alt man har tjent. Feriepenger kommer som et tillegg til lønna. Dersom den ansatte slutter har vedkommende krav på å få utbetalt feriepengene med en gang.

Oppsigelse og attest

Som arbeidsgiver må du ha gode og saklige grunner for å si opp en ansatt, også de under 18 år. Oppsigelsen må være skriftlig og saklig. Oppsigelsen gjelder fra første månedsskifte. Arbeidstakeren har også krav på en skriftlig sluttattest, som skal fortelle hvor lenge vedkommende har hatt jobben og hva oppgavene bestod i.